Gemeente academy

Het zijn turbulente tijden voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een grote decentralisatie van het sociale domein; het gaat hierbij bijvoorbeeld om decentralisatie van de AWBZ, de jeugdzorg, de participatiewet en het passend onderwijs.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is inhoudelijk uitgebreid en gemeenten krijgen de beschikking over het overgrote deel van de middelen die vrijvallen in de AWBZ.

De Wmo verplicht gemeenten om op een 9-tal prestatievelden resultaten na te streven. Het gaat hierbij om

  1. Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid
  2. Jongeren en (hun) ouders ondersteunen
  3. Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
  4. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
  5. Bevorderen maatschappelijke deelname
  6. Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem
  7. Maatschappelijke Opvang
  8. Openbare geestelijke gezondheidszorg
  9. Zorg voor mensen met verslavingsproblemen
Wat deze resultaten precies zijn wordt overgelaten aan de gemeente(-raad), evenals de vraag hoe de resultaten worden nagestreefd.

De Jeugdhulp en -zorg is een terrein met vele voetangels en klemmen. De implementatie van de jeugdwet zal niet alleen voor moeilijkheden zorgen, ook na de implementatie zal vanuit de praktijk vele aanpassingen gedaan moeten worden om de jeugdhulp zo danig toe te rusten dat grote incidenten worden voorkomen.

Gemeente.academy biedt ondersteuning bij het formuleren van doelmatig beleid en uitvoering door gerichte cursussen en leergangen aan te bieden: op sturing van processen, op inhoudelijke visie en op juridische en organisatorische kwesties.

Door wie?
Gemeente.academy is een initiatief van de Logavak Opleidingsgroep B.V. Doelstelling van gemeente.academy is het bieden van toegankelijke bij- en nascholing over actuele thema’s. Kennis- en uitvoeringspartners zijn onder meer Uitgeverij SWP en Vondel-Nassau.

Voor wie?
Beleidsmedewerkers, transitiemedewerkers, ambtelijke ondersteuners, raadsleden, wethouders, leden van WMO-raden.

Logavak Opleidingsgroep BV is geregistreerd bij het CRKBO en lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.